Aktuality

04/12/2017
Navrátivší se institut Svěřenského nástupnictví (následného nástupnictví) z dob římského práva zakotvuje občanský zákoník v části třetí, věnované Absolutním majetkovým právům, počínaje § 1512 a následujících. Oproti institutu obecného náhradnictví...
27/03/2020
Již od první poloviny měsíce března 2020 vydává vláda mnohá usnesení, jejichž cílem je zamezit šíření koronaviru SARS-CoV-2 mezi obyvateli České republiky. Některá z přijatých opatření dočasně omezují konkrétní základní práva, příkladem může být práv...
08/04/2020
Za účelem zabránění dalšího šíření nového typu koronaviru (SARS CoV-2) vyhlásila vláda České republiky dne 12. března 2020 dle ust. čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nouzový stav pro celé území České republik...
15/04/2020
Dne 31. března 2020 schválila Vláda České republiky v souvislosti s pandemii koronaviru SARS CoV-2 další balíček opatření, kdy jednou z upravovaných oblastí je jednorázová finanční pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jako „kompenzační bo...