Program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru SARS CoV-2

Datum: 
15/04/2020

Dne 31. března 2020 schválila Vláda České republiky v souvislosti s pandemii koronaviru SARS CoV-2 další balíček opatření, kdy jednou z upravovaných oblastí je jednorázová finanční pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jako „kompenzační bonus“), tzv. „pětadvacítka“. Danou oblast upravuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „kompenzační zákon“).
Kompenzační bonus je jednorázová finanční částka představující přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které byly ekonomicky zasaženy v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jako „koronavir“) nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu ohrožení koronavirem, a došlo tak k částečnému či úplnému omezení výkonu jejich samostatné výdělečné činnosti.

Pro přiznání kompenzačního bonusu musí žadatel splnit následující podmínky. Nárok na kompenzační bonus vzniká osobám, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými podle ust. § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o důchodovém pojištění). Žadatel o kompenzační bonus musí činnost vykonávat jako činnost hlavní, případně i jako činností vedlejší, pokud současně žadatel není osobou, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec ve smyslu ust. § 9 odst. 6 písm. a) ve spojení s ust. § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění. O kompenzační bonus může zažádat i osoba, která činnost vykonává jako vedlejší činnost a zároveň je zaměstnán na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s měsíční odměnou do výše 10.000,- Kč. Studenti, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, mohou taktéž zažádat o poskytnutí kompenzačního bonusu.

Dle ust. § 2 odst. 2 kompenzačního zákona může být subjektem kompenzačního bonusu jen ten žadatel, který byl jako osoba výdělečně činná aktivní ke dni 12. března 2020, případně, jehož činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (týká se zejména sezónního podnikání).
Stěžejní podmínkou je, že žadatel nemohl činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo v důsledku krizových opatření s tím souvisejících, a to zejména z některého z následujících důvodů:
a) žadatel musel uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz,
b) žadatel nebo jeho zaměstnance byl v karanténě,
c) žadatel musel pečovat o dítě nebo na straně zaměstnance žadatele byly dány překážky v práci spočívající v péči o dítě,
d) došlo k omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech poskytovaných žadatelem,
e) došlo k omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti žadatele.

Kompenzační bonus je poskytován za období od 12. března do 30. dubna 2020 (dále jako „bonusové období“), kdy výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý den bonusového období. Celková částka za plný počet dnů bonusového období činí pak 25.000,- Kč. Nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty dny bonusového období, ve kterých byl výkon samostatné výdělečné činnosti přerušen. Výše kompenzačního bonusu se tak odvíjí od počtu dní, kdy žadatel vykonával samostatnou výdělečnou činnost, tedy určí se jako součin výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období.

Výše uvedené podmínky nemusí žadatel nijak dokládat, postačí, že žadatel čestně prohlásí, že tyto podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu splnil. Splnění podmínek je však nutné prokázat v případě kontroly ze strany finančního úřadu. V případě, že bude zjištěno, že žadatel výše uvedené podmínky nesplnil, byť tak čestně prohlásil, bude žadateli doměřena daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné.
Pro získání kompenzačního bonusu musí žadatel podat žádost, která bude obsahovat jednak obecné náležitosti podání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dále čestné prohlášení žadatele o splnění výše uvedených podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka kompenzačního bonusu odeslána. Do žádosti je vhodné uvést kontaktní údaje jako telefon či e-mail pro usnadnění vyřízení žádosti v případech, kdy je nutné odstranit určité nejasnosti či chyby tohoto podání.

Žádost může být podána na doporučeném, avšak ne povinném, formuláři zveřejněném na internetových stránkách Finanční správy [1]. Žádost je možné podat taktéž i v zastoupení, např. prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Čestné prohlášení však musí být podepsáno pouze tím, komu má být kompenzační bonus přiznán. Pokyny k vyplnění žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy [1].

Žádost se podává správci daně, finančnímu úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů žadatele. Žádost je možné podat následujícími způsoby:
a) elektronicky
o prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného finančního úřadu, kdy přílohou e-mailu bude kopie žádosti o kompenzační bonus opatřená vlastnoručním podpisem žadatele (postačí scan či fotografie podepsané žádosti),
o prostřednictvím datové schránky,
o prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na Daňovém portálu Finanční správy, kdy je třeba vyplnit formulář Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR [2] podepsaný uznávaným elektronickým podpisem a k tomuto jako přílohu přiložit žádost o kompenzační bonus.
b) v listinné podobě
o prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
o osobně na podatelnách finančních úřadů,
o prostřednictvím sběrného boxu umístěného před finančními úřady.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tedy nejpozději do 29. června 2020. Pokud není v této lhůtě žádost podána, nárok žadatele na poskytnutí kompenzačního bonusu zaniká. V této lhůtě lze taktéž již podanou žádost změnit.

V případě, že žadatel splní všechny potřebné podmínky, bude mu bez dalšího kompenzační bonus vyplacen na jím uvedený bankovní účet. Kompenzační bonus není možné vyplácet v hotovosti či prostřednictvím služeb České pošty. O přiznání kompenzačního bonusu správce daně, příslušný finanční úřad, nevydává žádné rozhodnutí. V případě, že nebudou splněny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu, bude o této skutečnosti žadatel vyrozuměn.

Je třeba upozornit, že kompenzační bonus nelze čerpat zároveň s čerpáním podpory v nezaměstnanosti. Za dny, kdy žadatel čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud ale žadatel podporu v nezaměstnanosti čerpal jen některé dny v bonusovém období, může zažádat o kompenzační bonus za dny, kdy podporu v nezaměstnanosti nečerpal. Přesný počet dnů pro určení výše kompenzačního bonusu se vyplňuje v žádosti. Výše kompenzačního bonusu se pak stanoví poměrně, a to ve výši 500,- Kč/den. Pokud žadatel čerpal podporu v nezaměstnanosti před bonusovým obdobím a v bonusovém období nikoliv, nemá tato skutečnost vliv na výši vyplaceného bonusu.

Pro vznik nároku na kompenzační bonus není překážkou, pokud žadatel pobírá sociální dávky či podpory. Kompenzační bonus bude žadateli poskytnut i v případě, kdy žadatel současně pobírá nemocenskou, ošetřovné z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřskou, dávku pěstounské péče či se na něj vztahují „6 měsíční prázdniny“ na sociální a zdravotní pojištění [3]. Je třeba upozornit, že výplata kompenzačního bonusu může být důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory, neboť dle ust. § 3 odst. 3 kompenzačního zákona je kompenzační bonus započitatelným příjmem pro potřeby stanovení nároku na dávky podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) a podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné). Tyto dávky mohou být žadateli poskytnuty pouze v případě, kdy výše dávky přesahuje výši kompenzačního bonusu, a to ve výši rozdílu dávky a kompenzačního bonusu.

Kompenzační bonus neovlivní nárok na daňové úlevy, není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojistnému. Kompenzační bonus taktéž nemůže být správcem daně použit na případné nedoplatky žadatele u správce daně a nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Autor: Mgr. Michaela Přetáková, advokátní koncipientka

Seznam zdrojů:
[1] Žádost o kompenzační bonus [online]. Finanční správa České republiky [cit. 15. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzo...
[2] Přehled formulářů pro finanční správu [online]. Daňový portál Elektronické služby Finanční správy České republiky [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
[3] Jedná se o další z opatření v důsledku pandemie koronaviru upravené zákonem č. 134/2020 Sb. a zákonem č. 136/2020 Sb., dle kterých osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny hradit za kalendářní měsíce v období od března do srpna 2020 zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, viz další příspěvek v aktualitách.