Úlevy pro živnostníky

Datum: 
27/03/2020

Již od první poloviny měsíce března 2020 vydává vláda mnohá usnesení, jejichž cílem je zamezit šíření koronaviru SARS-CoV-2 mezi obyvateli České republiky. Některá z přijatých opatření dočasně omezují konkrétní základní práva, příkladem může být právo svobodného shromažďování, právo na vzdělávání nebo právo na svobodný pohyb. Mezi jednu z nejvíce zasažených skupin obyvatel patří osoby, které byly nuceny takřka ze dne na den přerušit svoji výdělečnou činnost.

Nejen pro tyto zasažené podnikatele, ale pro všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), schválil dne 25. března 2020 Parlament České republiky vládní návrh zákona, který od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění OSVČ. Celý záměr bude v praxi vypadat tak, že živnostníci mohou bez nutnosti jakéhokoliv administrativního úkonu přestat platit zálohy na důchodové pojištění, a to za měsíce březen 2020 až srpen 2020. Není třeba individuálně žádat o prominutí povinnosti platit zálohy. Celkově tak bude odpuštěno šest zálohových plateb. Pro ty, kteří již zálohu za březen uhradili, bude tato platba počítána jako záloha za měsíc září 2020. V případě, že zálohy budou OSVČ nadále hrazeny v období, za které byly zákonem odpuštěny, budou tyto použity na úhradu případných dluhů a následně zohledněny v roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění.

Vláda schválením návrhu sleduje úlevu od hrazení minimálních záloh na důchodové pojištění pro všechny živnostníky, což by mělo OSVČ výrazně usnadnit překonání nadcházejícího bezvýdělečného období.

Jak již bylo uvedeno výše, odpuštění záloh se týká plošně všech živnostníků. Pokud ale někdo platí důchodové pojištění částkou vyšší, než je povinné minimum, nyní se mu nabízí možnost volby. Takový živnostník může až do srpna hradit obvyklou výši pro předmětné období poníženou o odpouštěné minimum nebo přestat platit celou částku, kdy v ročním vyúčtování za rok 2020 se neuhrazené částky promítnou v rámci nedoplatku.

Dne 27. března 2020 byl ve Sbírce zákonů České republiky, společně s výše popsaným odpuštěním důchodového pojištění, publikován také zákon, kterým se pro rozhodné období od března 2020 do srpna 2020 odpouští živnostníkům také platby minimální výše záloh na zdravotní pojištění. Při aplikaci tohoto zákona v praxi se bude postupovat obdobně jako v případě pojištění důchodového.

Michal Plšek, právní asistent