Právní služby

Občanské právo

 • kompletní právní servis v oblasti občanského práva
 • zpracování veškerých občanskoprávních smluv (kupní, darovací, nájemní, o půjčce a mnohé další)
 • právní služby spojené s nabýváním nemovitostí (rodinných donů, bytů, nebytových prostor)
 • převody a pronájmy nemovitostí
 • darování nemovitostí a zřizování věcných břemen
 • zřizování zástav k nemovitostem
 • vypracování protinávrhů a dodatků, odstoupení od smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škod a vydání bezdůvodné obohacení
 • zastupování v občanskoprávních sporech

Trestní právo

 • zastupování klientů v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • právní pomoc pro podezřelé, obviněné, obžalované i poškozené
 • vypořádání škod vzniklých trestnou činností
 • alternativní řešení vztahů trestního práva
 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • sepisování stížností
 • úprava majetkových nároků zúčastněných osob

Rodinné právo

 • společné jmění manželů
 • rozvody a vypořádání majetkových vztahů
 • žaloby na určení či popření otcovství
 • úprava vztahů k nezletilým dětem (styk, střídavá péče, atd.)
 • výživné, nárok na něj a jeho snížení či zvýšení

Obchodní právo

 • kompletní právní servis v oblasti obchodního práva
 • zakládání, zrušení a likvidace obchodních korporací a družstev
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků
 • zápisy a změny údajů u rejstříkových soudů
 • úschova cenných papírů a jiných listin
 • dispozice s obchodními podíly a členskými právy
 • majetková vypořádání
 • zřízení nadace, založení nadačních fondů a obecně prospěšných společností
 • zpracování a revize smluv
 • investice, výstavba objektů atd.
 • směnky a jiné prostředky zajištění
 • zastupování v obchodněprávních sporech a rejstříkovém řízení

Pracovní právo

 • právní servis pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • příprava souvisejících dokumentů (pracovní smlouvy, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru, odpovědnost za škodu aj.)
 • řešení pracovněprávních vztahů a sporů
 • problematika mezd a odstupného
 • zastupování klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech

Správní právo

 • právní zastoupení před správními orgány
 • zastoupení v rámci přestupkového a stavebního řízení
 • zastoupení klientů při dispozicích s nemovitostmi před katastrálními úřady
 • vypracování žalob a stížností
 • zastupování klientů ve správním soudnictví

Exekuce

 • zastupování v exekučním řízení
 • žaloby na vyloučení věci
 • vypracování návrhů na zastavení exekučního řízení
 • pověření exekutora pro vymáhání pohledávek
 • součinnost s exekutorem v průběhu řízení
 • zastupování ve sporech vzniklých exekučním řízením

Insolvence

 • návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • přihlašování pohledávek
 • oddlužení
 • zastupování v insolvenčním řízení

Dopravní nehody

 • zastupování poškozených při náhradě nemajetkové újmy
  (škoda na zdraví) a majetkové újmy (škoda na věcech, např. dopravní prostředek, oblečení atd.)
 • uplatňování nároků u pojišťoven
 • spolupráce s lékaři a soudními znalci
 • zastupování ve správních i trestních řízeních
 • jednání o odškodnění nad rámec plnění pojišťoven
 • zastupování poškozených v soudních řízeních o navýšení pojistného plnění